một ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 65km/h, cùng lúc đó một xe máy chạy từ B đến A với vận tốc 45km/h . Biết khoẳn cách AB l

một ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 65km/h, cùng lúc đó một xe máy chạy từ B đến A với vận tốc 45km/h . Biết khoẳn cách AB là 540km và M là trung điểm của AB . Hỏi sau khi khởi hành bao lâu thì ô tô cách M một khoảng bằng 1/2 khoảng cách từ xe máy đến M ?
CỨU CHẾ ANH EM ƠI

1 bình luận về “một ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 65km/h, cùng lúc đó một xe máy chạy từ B đến A với vận tốc 45km/h . Biết khoẳn cách AB l”

 1.  
  Gọi quãng đường mà ô tô và xe máy đi được là h_1, h_2 (km) (h_1;h_2 > 0)

  Gọi vận tốc mà ô tô và xe máy đi được là v_1, v_2 ($km/h$)

  Gọi thời gian cần tìm là t (giờ)

  Vì quãng đường AB dài 540km

  -> Nửa quãng đường AB dài : 270km

  Vì ô tô và xe máy đi trên quãng đường và vận tốc đi là 2 đại lượng tỉ lệ thuận với nhau nên theo t/c đại lượng tỉ lệ thuận ta có :

  t = (h_1)/(v_1) = (h_2)/(v_2)

  ⇔ (540 – 2t)/65 = (270 – 2t)/40

  ⇔ (540 – 2t) . 40 = 65 . (270 – 2t)

  ⇔ 21600 – 80t = 17550 – 130t

  ⇔ t = 3 giờ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới