My teacher , Mr Buong uses to cycle to work TÌM LỖI SAI VÀ SỬA

My teacher , Mr Buong uses to cycle to work
TÌM LỖI SAI VÀ SỬA

1 bình luận về “My teacher , Mr Buong uses to cycle to work TÌM LỖI SAI VÀ SỬA”

 1. #LDETiengAnh
  Giải đáp: uses -> used
  – Giải thích:
  +  used to do sth: đã từng làm gì đó
  + Hành động “use to cycle to work” là hành động đã diễn ra và kết thúc trong quá khứ (không còn xảy ra ở hiện tại và tương lai nữa), vì vậy ta dùng quá khứ đơn đối với động từ “use”

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới