P(x)=-3x-3,Q(x)=-4x-4.Tính đa thức P+Q

P(x)=-3x-3,Q(x)=-4x-4.Tính đa thức P+QViết một bình luận

Câu hỏi mới