P(x)= 4x^3 + x^2 -3x + 2 Q(x)= 1 – 3x – 2x^2 + 4X^3 a) H(x)= P(x)-Q(x) b) H(x)= -3 c) chứng tỏ H(x) không có nghiệm

P(x)= 4x^3 + x^2 -3x + 2
Q(x)= 1 – 3x – 2x^2 + 4X^3
a) H(x)= P(x)-Q(x)
b) H(x)= -3
c) chứng tỏ H(x) không có nghiệm

1 bình luận về “P(x)= 4x^3 + x^2 -3x + 2 Q(x)= 1 – 3x – 2x^2 + 4X^3 a) H(x)= P(x)-Q(x) b) H(x)= -3 c) chứng tỏ H(x) không có nghiệm”

 1. a)
  H(x)=P(x)-Q(x)=4x^3+x^2-3x+2-(1-3x-2x^2+4x^3)
  =4x^3+x^2-3x+2-1+3x+2x^2-4x^3
  =(4x^3-4x^3)+(x^2+2x^2)+(-3x+3x)+(2-1)
  =3x^2+1
  b)
  Ta có : H(x)=-3
  =>3x^2+1=-3 (Vô lí)
  Vì 3x^2+1>0AA x
  c)
  Ta có : 3x^2ge0
  =>3x^2+1>0
  Vậy H(x) không có nghiệm 
   

  Trả lời

Viết một bình luận