BA Lớp 7A,7B,7C trồng đc 60 cây. Tính số cây trồng đc của mỗi Lớp biết rằng số cây ba Lớp trồng đc tỉ lệ với các số 3,4,5<

BA Lớp 7A,7B,7C trồng đc 60 cây. Tính số cây trồng đc của mỗi Lớp biết rằng số cây ba Lớp trồng đc tỉ lệ với các số 3,4,5Viết một bình luận

Câu hỏi mới