Bài 1 : cho biết ba người làm xong một công việc hết 6 giờ . Hỏi 12 người cùng Năng suất thì làm xong công việc đó hết mấy

Bài 1 : cho biết ba người làm xong một công việc hết 6 giờ . Hỏi 12 người cùng Năng suất thì làm xong công việc đó hết mấy giờ ?
Viết một bình luận