Bài 2 Cho tam giác ABC cân tại A Gọi M là trung điểm của BC a/ chứng minh ABM=ACM b/ Chứng minh AM vuông góc v

Bài 2 Cho tam giác ABC cân tại A Gọi M là trung điểm của BC

a/ chứng minh ABM=ACM

b/ Chứng minh AM vuông góc với BC

Cứu em bài này em đang cần gấpViết một bình luận

Câu hỏi mới