Cho biết 36 công nhân năng suất làm việc như nhau hoàn thành công việc trong 15 ngày hỏi để hoàn thành công việc Trong 9 n

Cho biết 36 công nhân năng suất làm việc như nhau hoàn thành công việc trong 15 ngày hỏi để hoàn thành công việc Trong 9 ngày thì cần tăng cường thêm mấy công nhânViết một bình luận

Câu hỏi mới