Cho các đa thức: A(x) = 2x ^ 3 – x ^ 2 + 2x – 3 B(x) = – x ^ 3 – 2x ^ 3 + x – 1 C(x) = 2x ^ 3 – x + 2

Cho các đa thức: A(x) = 2x ^ 3 – x ^ 2 + 2x – 3

B(x) = – x ^ 3 – 2x ^ 3 + x – 1

C(x) = 2x ^ 3 – x + 2

Chứng tỏ x = 1 là nghiệm của đa thức H(x) = A(x) – B(x) – C(x) nhưng x = – 1 không là nghiệm của đa thức H(x) = A(x) – B(x) – C(x)

Helpp:((Viết một bình luận

Câu hỏi mới