Cho đa thức một biến M (x) =2 mũ 2+ x mũ3 -5 x mũ 2 -6x +1 .Thu gọn và sắp xếp đa thức M (x) theo lũy thừa giảm dần của bi

Cho đa thức một biến M (x) =2 mũ 2+ x mũ3 -5 x mũ 2 -6x +1 .Thu gọn và sắp xếp đa thức M (x) theo lũy thừa giảm dần của biến
Viết một bình luận