Cho góc nhọn xOy có Oz là tia phân giác . Trên Oz lấy điểm A , kẻ AB vuông góc với Ox ( B thuộc Ox) , kẻ AC vuông góc với

Cho góc nhọn xOy có Oz là tia phân giác . Trên Oz lấy điểm A , kẻ AB vuông góc với Ox ( B thuộc Ox) , kẻ AC vuông góc với Oy ( C thuộc Oy ). Chứng minh rằng AB = AC

Giúp mình với ạViết một bình luận

Câu hỏi mới