Một cửa hàng điện máy nhập về 100 chiếc máy tính xách tay với giá 9 triệu đồng một chiếc. Sau khi đã bán được 60 chiếc với

Một cửa hàng điện máy nhập về 100 chiếc máy tính xách tay với giá 9 triệu đồng một chiếc. Sau khi đã bán được 60 chiếc với tiền lãi bằng 40% giá vốn , số máy còn lại được bán với mức giá bằng 60% giá bán trước đó . Hỏi sau khi bán hết lô hàng thì cửa hàng lời hay lỗ bao nhiêu tiền ?

1 bình luận về “Một cửa hàng điện máy nhập về 100 chiếc máy tính xách tay với giá 9 triệu đồng một chiếc. Sau khi đã bán được 60 chiếc với”

 1. Giải đáp: Lãi $158,4$ triệu đồng
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giá bán 1 chiếc máy của 60 chiếc đầu tiên là:
  $9.\left( {100\%  + 40\% } \right) = 12,6$ (triệu đồng)
  Giá bán 1 chiếc máy của 40 chiếc máy cuối là:
  $12,6.60\%  = 7,56$ (triệu đồng)
  Tổng số tiền thu về sau khi bán được 100 chiếc máy là:
  $12,6.60 + 7,56.40 = 1058,4$ (triệu đồng)
  Tiền gốc của 100 chiếc máy là:
  $9.100 = 900$ (triệu đồng)
  Cửa hàng đã lãi số tiền là:
  $1058,4 – 900 = 158,4$ (triệu đồng)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới