Số học sinh của mỗi khối 6;7;8 lần lượt tỉ lệ với 13;10;12.Tính số học sinh mỗi khối biết tổng số học sinh ba khối là 700

Số học sinh của mỗi khối 6;7;8 lần lượt tỉ lệ với 13;10;12.Tính số học sinh mỗi khối biết tổng số học sinh ba khối là 700 học sinh,khối 6 nhiều hơn số học sinh khối 8 là 84 học sinh.Tính số học sinh mỗi khối.Viết một bình luận

Câu hỏi mới