số tiền 10,5 triệu đồng được chia cho ba người nhận được tỉ lệ thuận với 6;7;8. hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu tiền?

số tiền 10,5 triệu đồng được chia cho ba người nhận được tỉ lệ thuận với 6;7;8. hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu tiền?

2 bình luận về “số tiền 10,5 triệu đồng được chia cho ba người nhận được tỉ lệ thuận với 6;7;8. hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu tiền?</p”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số tiền 3 ng  nhận được lần lượt là x,y,z ( x,y,z>0)
  Theo bài ra ta có x/6=y/7=z/8 và x+y+z=10,5
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta được:
  x/6=y/7=z/8=(x+y+z)/(6+7+8)=10,5/21=0,5
  :
  6 . 0,5 =3
  7 . 0,5 =3,5
  8 . 0,5 =4
  vậy mỗi người  đc chia lần lượt là 3 triệu; 3,5 triệu; 4 triệu
  chúc bạn học tốt!

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Gọi số tiền 3 người nhận được lần lượt là a,b,c ( triệu đồng; a,b,c in N**)
  Theo bài ra ta có :
  a/6 = b/7 = c/8 và a+b+c=10,5
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :
  a/6 = b/7 = c/8 = (a+b+c)/(6+7+8) = (10,5)/21 = 0,5
  => +)a/6=0,5 => a=0,5.6=3( thỏa mãn )
        +)b/7=0,5=> b=0,5.7=3,5( thỏa mãn )
        +)c/8=0,5=>c=0,5.8=4( thỏa mãn )
  Vậy số tiền 3 người nhận được lần lượt là 3;3,5;4 triệu đồng.
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới