Thực hiện phép chia: a) ( -5x^3 + 15x^2 + 18x ) : (-5x) b) (-2x^5 – 4x^3 + 3x^2 ) : 2x^2 Giúp mình vớ

Thực hiện phép chia:

a) ( -5x^3 + 15x^2 + 18x ) : (-5x)

b) (-2x^5 – 4x^3 + 3x^2 ) : 2x^2

Giúp mình vớiiiViết một bình luận

Câu hỏi mới