Tìm ba số x,y,z biết x/9 =y/8=z/5 va x-y+z =12

Tìm ba số x,y,z biết x/9 =y/8=z/5 va x-y+z =12Viết một bình luận

Câu hỏi mới