Tìm x biết : A) |2x+5|-3=11 B) 9- |1/2x -5|=4

Tìm x biết :

A) |2x+5|-3=11

B) 9- |1/2x -5|=4

2 bình luận về “Tìm x biết : A) |2x+5|-3=11 B) 9- |1/2x -5|=4”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A) |2x+5|-3=11
  |2x-5|=15
  ⇔2x-5=15⇔x=10
  ⇔2x-5=-15⇔x=-5
  B) 9- |1/2x -5|=4
  |1/2x-5|=9-4
  |1/2x-5|=5
  ⇔1/2x -5=5⇔x=10
  ⇔1/2x-5=-5⇔x=0
  chúc bạn làm tốt nha :3 chúc bạn 1 ngày vui vẻ :3
      
   

  Trả lời

Viết một bình luận