Tìm x biết A) X/5 = 6/18 B) 2x/3 = 9/7

Tìm x biết

A) X/5 = 6/18

B) 2x/3 = 9/7

2 bình luận về “Tìm x biết A) X/5 = 6/18 B) 2x/3 = 9/7”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a)$\frac{x}{5}=$ $\frac{6}{18}$ 
  <=>$x=\frac{6}{18}.5$ 
  <=> x=$\frac{5}{3}$ 
  Vậyx=$\frac{5}{3}$ 
  b)$\frac{2x}{3}=$ $\frac{9}{7}$ 
  <=>2x.7=9.3
  <=> 2x.7=27
  <=> 2x=$\frac{27}{7}$ 
  <=>x=$\frac{27}{14}$ 
  Vậy x=$\frac{27}{14}$ 

  Trả lời

Viết một bình luận