tìm công thức của dãy tỉ số bằng nhau sau: x/2 = y/4 = z/5 = -1

tìm công thức của dãy tỉ số bằng nhau sau:

x/2 = y/4 = z/5 = -1Viết một bình luận

Câu hỏi mới