Tìm nghiệm của các đa thức sau A) 2x+3 B)x mũ 2 -9 C) 2x -8x mũ 3 D)3x+5- (x-7)

Tìm nghiệm của các đa thức sau

A) 2x+3

B)x mũ 2 -9

C) 2x -8x mũ 3

D)3x+5- (x-7)

2 bình luận về “Tìm nghiệm của các đa thức sau A) 2x+3 B)x mũ 2 -9 C) 2x -8x mũ 3 D)3x+5- (x-7)”

 1. a) Để đa thức trên có nghiệm thì phải =0
  =>2x+3=0
  <=>2x=-3
  <=>x=-3/2
  Vậy nghiệm của đa thức trên là -3/2
  b) Để đa thức trên có nghiệm thì phải =0
  =>x^2-9=0
  <=>x^2=9
  <=>x=\pm9
  c) Để đa thức trên có nghiệm thì phải =0
  =>2x-8x^3=0
  <=>-2x(2x-1)(2x+1)=0
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}-2x=0\\2x-1=0\\2x+1=0\end{array} \right.\)
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\2x=1\\2x=-1\end{array} \right.\)
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=\dfrac{1}{2}\\x=-\dfrac{1}{2}\end{array} \right.\)
  d) Để đa thức trên có nghiệm thì phải =0
  =>3x+5-(x-7)=0
  <=>3x+5-x+7=0
  <=>2x+12=0
  <=>2x=-12
  <=>x=-6

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a) Phương trình có tập nghiệm là S={ -$\frac{3}{2}$ }
  b) Phương trình có tập nghiệm là S={9; -9}
  c) Phương trình có tập nghiệm là S={-$\frac{1}{2}$ ; 0; $\frac{1}{2}$}
  d) Phương trình có tập nghiệm là S={-6}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) 2x+3 = 0
  <=> 2x   = -3
  <=> x =  -$\frac{3}{2}$ 
  Vậy phương trình có tập nghiệm là S={ -$\frac{3}{2}$ }
  b) x²-9 = 0
  <=>x²  = 9
  <=> x   = 9 hoặc x=-9
   Vậy phương trình có tập nghiệm là S={9; -9}
  c) 2x – 8x³ = 0
  <=> 2x (1- 4x²) = 0
  <=> 2x (1-2x) (1+2x) = 0
  <=> 2x =0 hoặc 1-2x = 0 hoặc 1+2x = 0
  <=> x = 0 hoặc x= $\frac{1}{2}$ hoặc x= -$\frac{1}{2}$ 
  Vậy phương trình có tập nghiệm là S={-$\frac{1}{2}$ ; 0; $\frac{1}{2}$}
  d) 3x+5-(x-7) =0
  <=> 3x+5-x+7 = 0
  <=> 3x-x = -7-5
  <=> 2x = -12
  <=> x = -6
  Vậy phương trình có tập nghiệm là S={-6}
  #sotuyet

  Trả lời

Viết một bình luận