Tìm nghiệm của các đa thức sau: a) (x – 5) (7 + x) b) (x^2 – 4) (4 – x)

Tìm nghiệm của các đa thức sau:

a) (x – 5) (7 + x) b) (x^2 – 4) (4 – x)Viết một bình luận

Câu hỏi mới