Tìm nghiệm của đa thức: a, x^2+3x b, 3x+5 c, x^2 – 9

Tìm nghiệm của đa thức:

a, x^2+3x

b, 3x+5

c, x^2 – 9

2 bình luận về “Tìm nghiệm của đa thức: a, x^2+3x b, 3x+5 c, x^2 – 9”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, Đặt x^2+3x = 0
  ⇒ x . x +3x= 0
  ⇒ (x+3)x=0
  Th1: x=0
  Th2: x +3=0⇒x=-3
  b,Đặt 3x+5=0
  ⇒ 3x = 0-5
  ⇒3x=-5
  ⇒x=-5/3
  c, đặt x^2 – 9=0
  ⇒x^2=9
  ⇒x=3 hoặc x=-3

  Trả lời
 2. #Aridoto
  a,x^2+3x=0
  ↔x(x+3)=0
  \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x+3=0\end{array} \right.\) 
  \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-3\end{array} \right.\) 
  Vậy ……….
  b,3x+5=0
  ↔3x=-5
  ↔x=-5/3
  Vậy ……………
  c,x^2-9=0
  ↔x^2=9
  \(\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=-3\end{array} \right.\) 
  Vậy ….

  Trả lời

Viết một bình luận