Tìm nghiệm của đa thức a F(x) = x+4 b F(x)=2x-10 ai jup tui với ạ

Tìm nghiệm của đa thức

a F(x) = x+4

b F(x)=2x-10

ai jup tui với ạViết một bình luận

Câu hỏi mới