tìm nghiệm của đa thức F(x) = x^2-7-10 với giá trị x=2,x=-3 và x=5

tìm nghiệm của đa thức

F(x) = x^2-7-10

với giá trị x=2,x=-3 và x=5Viết một bình luận

Câu hỏi mới