Tìm x trong các tỉ lệ thức sau A, x/10=-1/2 B, 5/x=3/-12

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau

A, x/10=-1/2

B, 5/x=3/-12Viết một bình luận

Câu hỏi mới