Tìm x trong tỉ lệ thức x/6 = -10/3

Tìm x trong tỉ lệ thức x/6 = -10/3

2 bình luận về “Tìm x trong tỉ lệ thức x/6 = -10/3”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới