Trong hộp gỗ gồm 10 quả bóng được đánh số 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp Tính xác suất biến cố

Trong hộp gỗ gồm 10 quả bóng được đánh số 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp Tính xác suất biến cố

a)Quả bóng lấy ra có số là 6

b)Quả bóng lấy ra số lẻ

c)Quả bóng lấy ra có số chia hết cho 3Viết một bình luận

Câu hỏi mới