Với cùng một số tiền để mua 20m vải loại 1 thì mua được bao nhiêu m vải loại 2, biết rằng giá tiền 1m vải loại 1 bằng 80%

Với cùng một số tiền để mua 20m vải loại 1 thì mua được bao nhiêu m vải loại 2, biết rằng giá tiền 1m vải loại 1 bằng 80% giá tiền 1m vải loại 2Viết một bình luận