Phân tích đa thức thành nhân tử : `(a+b+c)^3 -4(a^3 +b^3 +c^3)-12abc`

Phân tích đa thức thành nhân tử : `(a+b+c)^3 -4(a^3 +b^3 +c^3)-12abc`Viết một bình luận

Câu hỏi mới