Số học sinh 3 khối 6;7;8 của một trường THCS tỉ lệ với các số 8;6;7. Biết rằng số học sinh khối 7 ít hơn số học sinh khối 8 l

Số học sinh 3 khối 6;7;8 của một trường THCS tỉ lệ với các số 8;6;7. Biết rằng số học sinh khối 7 ít hơn số học sinh khối 8 là 15 học sinh. Tính học sinh mỗi khốiViết một bình luận

Câu hỏi mới