Số học sinh ba khối 6, 7, 8 của một trường THCS tỉ lệ với các số 8; 6; 7. Biết rằng số học sinh khối 8 nhiều hơn số học sinh

Số học sinh ba khối 6, 7, 8 của một trường THCS tỉ lệ với các số 8; 6; 7. Biết rằng số học
sinh khối 8 nhiều hơn số học sinh khôi 7 là 15 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối.Viết một bình luận

Câu hỏi mới