Số học sinh tiên tiến của 3 lớp 7A,7B,7C tỉ lệ với các sô 8,7,9.Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh tiên tiến, biết rằng số học

Số học sinh tiên tiến của 3 lớp 7A,7B,7C tỉ lệ với các sô 8,7,9.Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh tiên tiến, biết rằng số học sinh tiên tiến của lớp 7A nhiều hơn số học sinh của lớp 7B là 5 học sinh.

1 bình luận về “Số học sinh tiên tiến của 3 lớp 7A,7B,7C tỉ lệ với các sô 8,7,9.Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh tiên tiến, biết rằng số học”

 1.      Gọi số học sinh tiên tiến của 3 lớp 7a , 7b , 7c lần lượt là x ,y ,z
    Ta có : $\dfrac{x}{8}$ = $\dfrac{y}{7}$ = $\dfrac{z}{9}$ và x – y = 5
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau 
  Ta có:$\dfrac{x}{8}$=$\dfrac{y}{7}$=$\dfrac{z}{9}$=$\dfrac{x – y}{8 – 7}$=$\dfrac{5}{1}$=5
  Vậy : x = 5 x 8 = 40
           y = 5 x 7 = 35
           z = 5 x 9 = 45
  Vì : x = 40
        y = 35
        z = 45
  Nên : Số học sinh tiên tiến lớp 7a là : 40 Học sinh 
           Số học sinh tiên tiến lớp 7b là : 35 Học sinh
           Số học sinh tiên tiến lớp 7c là : 45 Học sinh
  $@Khang$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới