Số hs nhóm 1 và nhóm 2 tỉ lệ với 7 và 9. Biết Hs nhóm 1 ít hơn Hs nhóm 2 là 4 hs. Tìm số Hs mỗi nhóm ( làm nhanh giúp em ak)

Số hs nhóm 1 và nhóm 2 tỉ lệ với 7 và 9. Biết Hs nhóm 1 ít hơn Hs nhóm 2 là 4 hs. Tìm số Hs mỗi nhóm
( làm nhanh giúp em ak)Viết một bình luận

Câu hỏi mới