SOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :`3-3^2+3^3-3^4+3^5-3^6+…+3^23-3^24`

SOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :`3-3^2+3^3-3^4+3^5-3^6+…+3^23-3^24`

1 bình luận về “SOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :`3-3^2+3^3-3^4+3^5-3^6+…+3^23-3^24`”

 1. Giải đáp: $A = \dfrac{{3 – {3^{25}}}}{4}$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l}
  A = 3 – {3^2} + {3^3} – {3^4} + {3^5} – {3^6} + … + {3^{23}} – {3^{24}}\\
   \Leftrightarrow 3.A\\
   = 3.\left( {3 – {3^2} + {3^3} – {3^4} + {3^5} – {3^6} + … + {3^{23}} – {3^{24}}} \right)\\
   \Leftrightarrow 3A = {3^2} – {3^3} + {3^4} – {3^5} + … + {3^{24}} – {3^{25}}\\
   \Leftrightarrow 3A – A\\
   = {3^2} – {3^3} + {3^4} – {3^5} + … + {3^{24}} – {3^{25}}\\
   + \left( {3 – {3^2} + {3^3} – {3^4} + {3^5} – {3^6} + … + {3^{23}} – {3^{24}}} \right)\\
   \Leftrightarrow 4A = 3 – {3^{25}}\\
   \Leftrightarrow A = \dfrac{{3 – {3^{25}}}}{4}
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới