$\text{Cho biết}$ $1^2$ + $2^2$ + $3^2$ + $4^2$ +…..+ $21^2$ = 3311. $\text{Tính}$ $2^2$ + $4^2$ + $6^2$ + $8^2$ +…..+ $4

$\text{Cho biết}$ $1^2$ + $2^2$ + $3^2$ + $4^2$ +…..+ $21^2$ = 3311. $\text{Tính}$ $2^2$ + $4^2$ + $6^2$ + $8^2$ +…..+ $42$
$\text{Đúng nhất cho hay nhất nhé!}$

1 bình luận về “$\text{Cho biết}$ $1^2$ + $2^2$ + $3^2$ + $4^2$ +…..+ $21^2$ = 3311. $\text{Tính}$ $2^2$ + $4^2$ + $6^2$ + $8^2$ +…..+ $4”

 1. Đặt A = 1^2+2^2+3^2+4^2+…+21^2=3311
  Đặt B=2^2+4^2+6^2+8^2+…+42^2
  B = 2^2+4^2+6^2+8^2+…+42^2
  B = 1^2 . 2^2 + 2^2 . 2^2 + 3^2 . 2^2 + 4^2 . 2^2 +…+ 2^2 . 21^2
  B = 2^2(1^2+2^2+3^2+4^2+…+21^2)
  B = 4A
  Mà A =3311
  => B = 4.3311 = 13244
  Vậy B =13244
  hay 2^2+4^2+6^2+8^2+…+42^2=13244
  @Ryan
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới