$\textit{Cho $\widehat{mOn}$ = $86^o$. Trên tia Om lấy điểm A. Từ A vẽ tia At nằm trong $\widehat{mOn}$ sao cho $\widehat{mAt

$\textit{Cho $\widehat{mOn}$ = $86^o$. Trên tia Om lấy điểm A. Từ A vẽ tia At nằm trong $\widehat{mOn}$ sao cho $\widehat{mAt}$ = $86^o$.}$
$\textit{a) Tia At có song somg với tia On không? Vì sao?}$
$\textit{b) Vẽ AH $\bot$ On (H $\in$ On). Chứng minh: AH $\bot$ At}$
$\textit{c) Tính số đo $\widehat{OAH}$}$
$\textit{d) Gọi I là trung điểm của AH. Đường trung trực của đoạn AH cắt OA tại B. Chứng minh: $\widehat{OBI}$ = $\widehat{OAt}$}$

2 bình luận về “$\textit{Cho $\widehat{mOn}$ = $86^o$. Trên tia Om lấy điểm A. Từ A vẽ tia At nằm trong $\widehat{mOn}$ sao cho $\widehat{mAt”

 1. a) Có: hat(mAt)=hat(mOn)=86°
  Mà hai góc đó ở vị trí đồng vị
  => At//On
  Vậy At//On
  _______________________
  b) Có: At//On (câu a)
  Mà AH_|_On (gt)
  => AH_|_At
  (quan hệ từ vuông góc đến song song)
  Vậy AH_|_At
  _______________________
  c) Vì AH_|_ON tại H (gt)
  => hat(AHO)=90°
  => \triangle HOA vuông tại H
  => hat(AOH)+hat(OAH)=90°
  => 86°+hat(OAH)=90°
  => hat(OAH)=90° -86°=4°
  Vậy hat(OAH)=4°
  _______________________
  d) Vì BI là đường trung trực của AH(gt)
  => BI_|_AH tại I
  Mà At_|_AH (câu b)
  => BI//At
  =>hat(OBI)=hat(OAt)
  (hai góc đồng vị)
  Vậy đpcm.

  tetit-cho-widehat-mon-86-o-tren-tia-om-lay-diem-a-tu-a-ve-tia-at-nam-trong-widehat-mon-sao-cho-w

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới