Tích (-2).(-2).(-2).(-2).(-2) được viết dưới dạng lũy thừa là:

Tích (-2).(-2).(-2).(-2).(-2) được viết dưới dạng lũy thừa là:Viết một bình luận

Câu hỏi mới