Tìm x (1/3x -8/15) (2,5 + -7/5 : x)=0

Tìm x
(1/3x -8/15) (2,5 + -7/5 : x)=0Viết một bình luận

Câu hỏi mới