Tìm x a)81 * ( x + 16/49) = 0.9 b) * x+1 – 2/9 ) – 1/6 = 1/9

Tìm x
a)81 * ( x + 16/49) = 0.9
b) * x+1 – 2/9 ) – 1/6 = 1/9

1 bình luận về “Tìm x a)81 * ( x + 16/49) = 0.9 b) * x+1 – 2/9 ) – 1/6 = 1/9”

 1. a,81*(x+16/49)=0,9
  =>x+16/49=0,9:81
  =>x+16/49=1/90
  =>x=1/90-16/49
  =>x=-1391/4410
  Vậy x=-1391/4410
  $\\$
  b,1/3*\sqrt{x+1}-2/9-1/6=1/9
  =>1/3*\sqrt{x+1}-7/18=1/9
  =>1/3*\sqrt{x+1}=1/9+7/18
  =>1/3*\sqrt{x+1}=1/2
  =>\sqrt{x+1}=1/2:1/3
  =>\sqrt{x+1}=3/2
  =>x+1=(3/2)^2
  =>x+1=9/4
  =>x=9/4-1
  =>x=5/4
  Vậy x=5/4

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới