tìm a,b,c biết a,a/7=b/3=c/4 và a+c=35 b,a/3=c/5,7b=5c và a-b+c=62

tìm a,b,c biết
a,a/7=b/3=c/4 và a+c=35
b,a/3=c/5,7b=5c và a-b+c=62

2 bình luận về “tìm a,b,c biết a,a/7=b/3=c/4 và a+c=35 b,a/3=c/5,7b=5c và a-b+c=62”

 1. a.
  Có: a/7= b/3= c/4 và b+c=35
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
                a/7= b/3= c/4= (b+c)/(3+4)= 35/7=5
  ⇒ {(a=7. 5),(b= 3. 5),(c=4. 5):} ⇒ {(a=35),(b= 15),(c=20):}
  Vậy, (a,b,c)= (35,15,20)
  b.
  Ta có: @ a/3= c/5 ⇒ a/21= c/35                                  (1)
            @ 7b= 5c⇒ b/5= c/7 ⇒ b/25= c/35           (2)
  Từ (1) và (2) suy ra:
             a/21= b/25= c/35
  Lại có: a-b+c=62
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
             a/21= b/25= c/35= (a-b+c)/(21-25+35)= 62/31=2
  ⇒ {(a=21.2),(b=25.2),(c=35.2):} ⇒ {(a=42),(b=50),(c=70):}
  Vậy, (a,b,c)= (42,50,70)
  ~ $kiddd$ ~
           

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a) a=35; b=15; c=20
  b) a=42; b=50; c=70
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Ta có:
  a/7=b/3=c/4 và b+c=35
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  a/7=b/3=c/4=(b+c)/(3+4) = 35/7=5
  +) a/7 = 5 => a = 5.7=35
  +) b/3=5=>b=5.3=15
  +) c/4=5=>c=5.4=20
  Vậy a=35; b=15; c=20
  b) Ta có: 
  +) 7b=5c => b/5=c/7 => b/25=c/35 (***)
  +) a/3=c/5 => a/21=c/35 (******)
  Từ (***); (******) => a/21=b/25=c/35
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  a/21=b/25=c/35=(a-b+c)/(21-25+35) = 62/31 = 2
  +) a/21=2=>a=2.21=42
  +) b/25=>b=2.25=50
  +) c=35=>c=2.35=70
  Vậy a=42; b=50; c=70
   

  Trả lời

Viết một bình luận