Tìm a,b,c,x,y,z biết g) 2x= 3y= 5z và x+ y- z= 57

Tìm a,b,c,x,y,z biết
g) 2x= 3y= 5z và x+ y- z= 57

2 bình luận về “Tìm a,b,c,x,y,z biết g) 2x= 3y= 5z và x+ y- z= 57”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới