Tìm x biết: 1.x/15=8/24 2.2,5÷7,5=x÷7/9 3.x÷1/4=2/3÷0,25 4.2x/3=8/4

Tìm x biết:
1.x/15=8/24
2.2,5÷7,5=x÷7/9
3.x÷1/4=2/3÷0,25
4.2x/3=8/4Viết một bình luận

Câu hỏi mới