Tìm x biết 1/2.x + 25% – x = 125

Tìm x biết 1/2.x + 25% – x = 125Viết một bình luận