Tìm x biết 3/ ( x-1/5) ² + ($y+0,4)^{4}$ + ($z-3)^{6}$ = 0

Tìm x biết
3/ ( x-1/5) ² + ($y+0,4)^{4}$ + ($z-3)^{6}$ = 0

1 bình luận về “Tìm x biết 3/ ( x-1/5) ² + ($y+0,4)^{4}$ + ($z-3)^{6}$ = 0”

 1. 3,
  Vì (x – 1/5)^2 \ge 0 AAx
      (y + 0,4)^4 \ge 0 AAy
      (z – 3)^6 \ge 0 AAz
  => (x – 1/5)^2 + (y + 0,4)^4 + (z – 3)^6 \ge 0 AAx,y,z
  Dấu “=” xảy ra <=> {((x – 1/5)^2 = 0),((y + 0,4)^4 = 0),((z – 3)^6 = 0):}
  <=> $\begin{cases} x – \frac{1}{5 } =0\\y + 0,4 = 0\\z – 3= 0 \end{cases}$
  <=> $\begin{cases} x =\frac{1}{5 } \\y  = -0,4\\z = 3 \end{cases}$
  Vậy (x,y,z) = (1/5;-0,4;3)
  $#duong612009$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới