Tìm cặp số nguyên x, y biết xy – 2x – y = -6 giúp tớ với ạ tớ đang cần gấp

Tìm cặp số nguyên x, y biết xy – 2x – y = -6
giúp tớ với ạ tớ đang cần gấp

1 bình luận về “Tìm cặp số nguyên x, y biết xy – 2x – y = -6 giúp tớ với ạ tớ đang cần gấp”

 1. Ta có: xy – 2x – y = -6
  <=> x(y – 2) – y + 2 = -6 + 2
  <=> x(y – 2) – (y – 2) = -4
  <=> (x – 1)(y – 2) = -4
  Ta có bảng sau:
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{x – 1}&\text{1}&\text{-1}&\text{2}&\text{-2}&\text{4}&\text{-4}\\\hline \text{y – 2}&\text{-4}&\text{4}&\text{-2}&\text{2}&\text{-1}&\text{1}\\\hline \text{x}&\text{2}&\text{0}&\text{3}&\text{-1}&\text{5}&\text{-3}\\\hline \text{y}&\text{-2}&\text{6}&\text{0}&\text{4}&\text{1}&\text{3}\\\hline \text{Kết luận}&\text{thỏa mãn}&\text{thỏa mãn}&\text{thỏa mãn}&\text{thỏa mãn}&\text{thỏa mãn}&\text{thỏa mãn}\\\hline\end{array}
  Vậy (x,y) \in {(2,-2);(0,6);(3,0);(-1,4);(5,1);(-3,3)}
  $#nguy1382006$

  Trả lời

Viết một bình luận