tìm gtnn của biểu thức B=(x+1) ² + 2y-3-3

tìm gtnn của biểu thức
B=(x+1) ² + 2y-3-3

1 bình luận về “tìm gtnn của biểu thức B=(x+1) ² + 2y-3-3”

 1. Giải đáp: $GTNN:B =  – 3Khi:x =  – 1;y = \dfrac{3}{2}$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l}
  B = {\left( {x + 1} \right)^2} + \left| {2y – 3} \right| – 3\\
  Do:\left\{ \begin{array}{l}
  {\left( {x + 1} \right)^2} \ge 0\\
  \left| {2y – 3} \right| \ge 0
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow {\left( {x + 1} \right)^2} + \left| {2y – 3} \right| \ge 0\\
   \Leftrightarrow {\left( {x + 1} \right)^2} + \left| {2y – 3} \right| – 3 \ge  – 3\\
   \Leftrightarrow B \ge  – 3\\
   \Leftrightarrow GTNN:B =  – 3\\
  Khi:\left\{ \begin{array}{l}
  x + 1 = 0\\
  2y – 3 = 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x =  – 1\\
  y = \dfrac{3}{2}
  \end{array} \right.
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới