Tìm hai số ;xy biết:x trên 5 y trên3 và x+y =32

Tìm hai số ;xy biết:x trên 5 y trên3 và x+y =32

2 bình luận về “Tìm hai số ;xy biết:x trên 5 y trên3 và x+y =32”

 1. $\frac{x}{5}$= $\frac{y}{3}$ 
  áp dụng dãy tỉ số bằng nhau ta có:
   $\frac{x}{5}$=$\frac{y}{3}$=$\frac{x+y}{5+3}$=$\frac{32}{8}$=4 
  ⇒$\begin{cases}\frac{x}{5}=4\\\frac{y}{3}=4\end{cases}$
  ⇒$\begin{cases}x=20\\y=12\end{cases}$
  vậy y=12 và x=20
  *tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
  $\frac{a}{b}$=$\frac{c}{d}$= $\frac{a+c}{b+d}$

  Trả lời
 2.                          Giải
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta đc:
  x/5 =y /3 = (x + y)/(5 + 3) = (32)/8 = 4
  Từ x/5 = 4 => x = 20
  Từ y/3 = 4 => y =12
  Vậy (x,y) = (20,12)
  $#duong612009$

  Trả lời

Viết một bình luận