tìm n biết 11/10 – n = -3^2/10

tìm n biết 11/10 – n = -3^2/10Viết một bình luận

Câu hỏi mới