tìm nghiệm của các đa thức sau 3x^2-9x+6 5x-1/3x^2

tìm nghiệm của các đa thức sau
3x^2-9x+6 5x-1/3x^2 x^3-1

2 bình luận về “tìm nghiệm của các đa thức sau 3x^2-9x+6 5x-1/3x^2”

 1. *Ta có: 3x^2-9x+6 =0
  3x^2-3x-6x+6=0
  3x(x-1)-6(x-1)=0
       (x-1)(3x-6)=0
       2(x-1)(x-2)=0
         (x-1)(x-2)=0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x-1=0\\x-2=0\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=2\end{array} \right.\) 
  Vậy nghiệm của đa thức trên là 1;2
  *Ta có: (5x-1)/(3x^2) =0
  5x-1=0 xx 3x^2
  5x-1=0
      5x=0+1
      5x=1
        x=1/5
  Vậy nghiệm của đa thức trên là 1/5
  *Ta có: x^3-1=0
  (x-1)(x^2+x+1)=0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x-1=0\\x^2+x+1=0\end{array} \right.\) 
  Mà x^2+x+1 > 0
  -> x-1=0
  <=> x=1
  Vậy nghiệm của đa thức trên là 1
  $\color{red}{\text{@Hy~Hoctotnha}}$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  -) Để đa thức 3x^{2}-9x+6 có nghiệm khi và chỉ khi:
  3x^{2}-9x+6=0
  =>x^{2}-3x+2=0
  =>x^{2}-x-2x+2=0
  =>x.(x-1)-2.(x-1)=0
  =>(x-2).(x-1)=0
  =>x-2=0 hoặc x-1=0
  =>x=2 hoặc x=1
  Vậy x\in{2;1} là nghiệm của đa thức 3x^{2}-9x+6
  __________________________________________________
  +) Để đa thức 5x-1/3 x^{2} có nghiệm khi:
  5x-1/3x^{2}=0
  =>x.(5-1/3x)=0
  =>x=0 hoặc 5-1/3x=0
  =>x=0 hoặc 1/3x=5
  =>x=0 hoặc x=5. 3
  =>x=0 hoặc x=15
  Vậy x\in{0;15} là nghiệm của đa thức 5x-1/3x^{2}
  ____________________________________
  Để đa thức x^{3}-1 có nghiệm khi:
  x^{3}-1=0
  =>x^{3}=1
  =>x^{3}=1^{3}
  =>x=1
  Vậy  x=1 là nghiệm của đa thức x^{3}-1

  Trả lời

Viết một bình luận