tìm nghiệm của đa thức `2x^2-(1+2x^2)+1`

tìm nghiệm của đa thức `2x^2-(1+2x^2)+1`Viết một bình luận

Câu hỏi mới